Cimigo
Th6 30, 2021
Cơ hội

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt nhất đối với trẻ em ăn vặt. Họ muốn hiểu bối cảnh cạnh tranh, động lực chính và các rào cản đối với ngành hàng của họ. Cuối cùng, họ cần lời khuyên của chúng tôi về cách tốt nhất để tham gia thị trường.

Các giải pháp

Chúng tôi đã khảo sát 1.500 bà mẹ trên khắp Việt Nam thể hiện sự khác biệt giữa các vùng miền và khoảng cách lớn giữa các nguồn dinh dưỡng cho trẻ em nông thôn và thành thị.

Các lựa chọn tốt hơn

Nghiên cứu cho phép các lựa chọn danh mục đầu tư cho các nhóm khác nhau bao gồm định giá, định cỡ gói, ưu tiên địa lý và kênh khởi chạy, lộ trình đến thị trường và các quyết định thâm nhập thị trường được đưa ra nhanh chóng.

Người mới tham gia phải trả 400.000.000 VND và mất 15 ngày từ lúc đầu đến kết thúc.

Cứu trợ buổi sáng

Th6 22, 2021

Cimigo đã có một chuyến đi sâu vào kinh nghiệm ở trường. Chúng tôi lau mũi,

Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu – đơn giản

Th6 22, 2021

Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu - đơn

Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng

Th6 22, 2021

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế