Cơ hội

Một công ty sữa muốn thử nghiệm khái niệm sản phẩm mới, vì vậy chúng tôi đã thử nghiệm hai khái niệm để tìm ra giải pháp tùy chọn.

Các giải pháp

Chúng tôi đã nói chuyện với 300 bà mẹ trong tầng lớp AB, sử dụng khảo sát trực tuyến, 100 người với trẻ 0-12 tháng tuổi, 100 người với trẻ từ 13-24 tháng và 100 người với trẻ từ 24-36 tháng.

 

Kết quả

Mỗi nhóm đều được cho thấy các khái niệm khác nhau. Kết quả là một khái niệm thành công với cải tiến được đề xuất dành cho mỗi khái niệm.

Nghiên cứu kéo dài 7 ngày từ khi bắt đầu đến kết thúc và chi phí là 120.000.000VND.

 

Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu – đơn giản

Th6 22, 2021

Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu - đơn

Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng

Th6 22, 2021

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế

Trẻ em ăn vặt ở thành thị và nông thôn Việt Nam

Th6 30, 2021

Một người mới tham gia thị trường muốn hiểu về những thời điểm tốt