Cimigo
Th6 22, 2021
Cơ hội

“Họ sẽ chăm sóc tôi và đảm bảo rằng tôi có tất cả những gì tôi cần. Tất cả tôi đã đi vào giáo dục của họ. Họ là quỹ hưu trí của tôi.” 

Tiết kiệm cho nghỉ hưu trong một nền kinh tế đang phát triển nơi gia đình đã cung cấp cho người già là một khái niệm mới lạ.
Nó giữ các thách thức truyền thông, giáo dục và thuyết phục.

Các giải pháp

Chúng tôi đã nói chuyện với những người ở độ tuổi 30, 40 và đến 70 tuổi.

Cimigo tìm cách hiểu những rào cản và cách vượt qua chúng. Chúng tôi muốn tìm các kích hoạt cảm xúc phù hợp.

Chúng tôi cần phải làm như vậy bằng ngôn ngữ phi tài chính đơn giản sẽ dễ hiểu. Chúng tôi xây dựng các khái niệm giao tiếp khác nhau, chúng tôi tiếp xúc với chúng, lắng nghe, viết lại chúng nhiều lần.

Các lựa chọn tốt hơn

Chúng tôi hiểu rõ các rào cản và đưa ra các chiến lược phù hợp 

Các rào cản đối với các công ty bảo hiểm và các đại lý bọc đường của họ là một bất ngờ.

Con đường tiếp thị phải thay đổi, uy tín và niềm tin phải được xây dựng và nhắn tin phải tập trung không phải vào quỹ hưu trí mà là sự tự tin trong việc đạt được mục tiêu cuộc sống và hành trình đến đó.

Mắc kẹt chứ không phải trung thành

Th6 22, 2021

Ngân hàng mà tôi đang giao dịch cũng ổn, có thể tôi sẽ tiếp tục giao

Chương trình khám phá

Th6 22, 2021

Một công ty chủ chốt trong một ngành hàng biến động nhanh đã bắt tay

Chương trình Sáng tạo

Th6 22, 2021

Áp lực phải nghĩ ra các ý tưởng sản phẩm để làm hồi sinh một nhãn