Cách hoạt động?

1
Chọn giải pháp và mức giá phù hợp
2
Tải lên hình ảnh và yếu tố
3
Chọn đối tượng mục tiêu
4
Khởi chạy dự án của bạn
5
Truy cập kết quả báo cáo