Bảy Lê

Bảy Lê gia nhập Cimigo vào năm 2015 và lãnh đạo nhóm tài chính tại Việt Nam. Cô đảm bảo các thành viên còn lại của nhóm Cimigo luôn lập kế hoạch thông minh và đáp ứng đủ ngân sách.