Vietnam NetCitizens Report 2010 (Vietnamese)

Báo cáo này thể hiện kết quả của một nghiên cứu lớn nhất và toàn diện nhất được thực hiện ở Việt Nam về tình hình sử dụng Internet và làm sáng tỏ rất nhiều lĩnh vực trong việc sử dụng Internet mà trước đây chưa thật sự có một sự hiểu biết sâu sắc về những lĩnh vực này. Báo cáo cho biết ai đang “online”, thời lượng là bao nhiêu, mức độ thường xuyên như thế nào, họ đã tham gia những hoạt động gì, những trang web nào họ truy cập, họ nghĩ gì về mua sắm trực tuyến và Internet đã ảnh hưởng tới cuộc sống của họ như thế nào.

Cimigo đã thực hiện nghiên cứu này với mục đích tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về thị trường Internet Việt Nam. Từ năm 2007, Cimigo đã công bố các nghiên cứu hàng năm về tình hình sử dụng Internet tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Báo cáo này đã được mở rộng hơn, bao gồm các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang và Cần Thơ. Báo cáo dựa trên khảo sát đại diện với 3000 người sử dụng Internet.

PDF VERSION, FREE FOR DOWNLOAD

Nội dung chính

1. Giới thiệu p.4

2. Tỷ lệ và sử dụng Internet p.6

3. Thông tin nhân khẩu của người sử dụng Internet p.12

4. Các hoạt động và ứng dụng trực tuyến p.16

5. Các trang web đã truy cập p.26

6. Quan điểm đối với Internet p.33