Triển vọng kinh tế Việt Nam 2023

Báo cáo về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ cung cấp thông tin ngắn gọn về tình hình kinh tế Việt Nam tính đến tháng 9/2023.

Các chủ đề chính được đề cập là chỉ số kinh tế vĩ mô, nhu cầu xuất khẩu, chỉ số nhà quản trị mua hàng, nhu cầu tiêu dùng, sự thay đổi hành vi tiết kiệm trong chi tiêu, doanh số bán lẻ và lượng khách du lịch đến Việt Nam. Cimigo cũng sẽ đưa ra một số dự báo cho toàn năm 2023 và những kỳ vọng cho năm tới 2024.

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2023

Kết thúc.