Yurlia Hartanti

Yurlia có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Lia đã lãnh đạo các bộ phận tài chính của Cimigo trên khắp các quốc gia. Cô đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầu vào và tư vấn về các kế hoạch kinh doanh, đảm bảo quy trình và kiểm soát tài chính vững chắc cho Cimigo.