Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu – đơn giản

Thúc đẩy kế hoạch nghỉ hưu - đơn giản“Tại sao trên trái đất tôi sẽ tiết kiệm cho nghỉ hưu của tôi; Tôi đã có bốn đứa con; Tôi đã giáo dục họ tốt - về mặt đạo đức và học thuật.”

Chia sẻ qua

pdf

retirement plans

Cơ hội

“Họ sẽ chăm sóc tôi và đảm bảo rằng tôi có tất cả những gì tôi cần. Tất cả tôi đã đi vào giáo dục của họ. Họ là quỹ hưu trí của tôi.” 

Tiết kiệm cho nghỉ hưu trong một nền kinh tế đang phát triển nơi gia đình đã cung cấp cho người già là một khái niệm mới lạ.
Nó giữ các thách thức truyền thông, giáo dục và thuyết phục.

Giải pháp

Chúng tôi đã nói chuyện với những người ở độ tuổi 30, 40 và đến 70 tuổi.

Cimigo tìm cách hiểu những rào cản và cách vượt qua chúng. Chúng tôi muốn tìm các kích hoạt cảm xúc phù hợp.

Chúng tôi cần phải làm như vậy bằng ngôn ngữ phi tài chính đơn giản sẽ dễ hiểu. Chúng tôi xây dựng các khái niệm giao tiếp khác nhau, chúng tôi tiếp xúc với chúng, lắng nghe, viết lại chúng nhiều lần.

Kết quả

Chúng tôi hiểu rõ các rào cản và đưa ra các chiến lược phù hợp 

Các rào cản đối với các công ty bảo hiểm và các đại lý bọc đường của họ là một bất ngờ.

Con đường tiếp thị phải thay đổi, uy tín và niềm tin phải được xây dựng và nhắn tin phải tập trung không phải vào quỹ hưu trí mà là sự tự tin trong việc đạt được mục tiêu cuộc sống và hành trình đến đó.

Trả lời