Bảy Lê

Bảy gia nhập Cimigo vào năm 2016 và lãnh đạo nhóm tài chính tại Việt Nam. Cô đảm bảo các thành viên còn lại của Cimigo luôn lập kế hoạch thông minh và đáp ứng đủ ngân sách của họ.